המודל הכלכלי החדשני לתפעול תאי שטח

במסגרת גיבוש מתודולוגיה יישומית לניהול רשות אגנית, התקיים יום חשיבה משותף לכלל הגורמים הפועלים במרחבי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, והוצג לראשונה מודל כלכלי לתפעול תאי שטח

עשרות נציגים השותפים לניהול השטחים הפתוחים התכנסו ליום של סיעור מוחות סביב שולחנות עגולים, במטרה לקחת חלק בתהליך גיבוש מתודולוגיה יישומית לניהול רשות אגנית.

האירוע התקיים באוגוסט 2022, כחלק מתהליך הכולל שילוב כלל השותפים בחשיבה לגיבוש המתודולוגיה, כאשר בהמשך תבוצע אינטגרציה ויתגבש מסמך סופי, שיועבר להערות.

מטרת התהליך הוגדרה כתרגום עקרונות הגישה האגנית ליישום הניהול האגני ברשות הניקוז, תוך התייחסות למשמעות ניהולית בתוך הרשות, משמעות ניהולית מול השותפים, ניהול של מיזמים בגישה אגנית, התייחסות להיבטי תפעול ותחזוקה כחלק אינטגרלי מהתכנון.

יש לציין כי התהליך מתבסס על עבודת העומק שנעשתה בגיבוש התורה והנחת אבני היסוד למעבר לרשות אגנית.

 

המודל הכלכלי החדשני לתפעול תא שטח

 

המודל פותח על ידי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, והוצג לראשונה לשותפים לניהול השטחים הפתוחים באוגוסט 2022. המודל מתייחס לניהול ותחזוקת השטחים הפתוחים, לפי 4 רמות אינטנסיביות של שימושים בשטח, תחזוקה וכמות מבקרים צפויה, כאשר לכל רמת אינטנסיביות מותאם מבנה ההוצאות הצפוי. בהכנת המודל השתתפו רו"ח אלון ראובני וכמי זריהן-הלר. תודה מיוחדת למנכ"לית המשרד רשות הטבע והגנים, רעיה שורקי, שאפשרה לרשות הניקוז להיעזר, בין היתר, על הנתונים של רשות שמורות הטבע, אשר סייעו רבות לבניית המודל.

כאמור, בתהליך בניית המודל נאספה אינפורמציה רבה לגבי העלויות לניהול שטחים פתוחים, בהנחה שהבסיס לתכנון נכון הוא מאגר מידע שצמוד למציאות, מאפשר לחזות את אומדן התקציב ועם זאת דינמי ומשתנה מתא שטח אחד לאחר.

המודל מתייחס לניהול תאי שטח או אתרים גדולים, אשר בהם משולבים מגוון סוגי שטח ומגוון שימושים, שחולקו ל-4 רמות לפי רמת האינטנסיבית של השימושים בשטח:

מוקד ראשי בפיתוח אינטנסיבי –  אתר מוסדר שבו מבקרים עשרות ועד מאות אלפי מטיילים בשנה.

מוקד משני בפיתוח אינטנסיבי –  אתר מוסדר שבו מבקרים אלפי מטיילים בשנה.

טיילות טבע אקסטנסיבי – שבילי טיול המיועדים לטיילי  טבע רגליים ובאופניים.

שטח טבעי ללא נגישות – אתר לשימור וטיפוח השטח הקיים, שאליו לא מתאפשרת כניסת מטיילים וכן שטחים חקלאיים.

 

המתודולוגיה

לכל תא שטח הותאם מבנה ההוצאות המייצג, כאשר ככל שהשטח הינו ברמת אינטנסיביות נמוכה יותר ומבקרים בו פחות מטיילים/תיירים, היקף ההוצאות הנדרשות לניהול ותפעול השטח מצטמצם.

המודל מתייחס ליחידת שטח מנוהלת גדולה, שתנוהל על ידי מנהלת שטחים פתוחים אזורית, ותכלול תמהיל של תתי שטח ברמות אינטנסיביות שונות בהתאם לסיווג שלעיל.

לכל סוג הוצאה בתקציב הוגדר המרכיב הקבוע, אשר איננו משתנה כתלות בגודל השטח או מספר המבקרים, וכן המרכיב המשתנה בהתאם למספר מבקרים ו/או לגודל יחידת השטח המנוהלת.

המודל מאפשר למתכנן להגדיר את גודל השטח המתוכנן, את החלוקה בתתי השטח לפי רמות האינטנסיביות בכל תא ואת מספר המבקרים השנתי הצפוי ובהתאם לכך המודל מציג אומדן תקציב הוצאות לניהול השטח.

 

ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, ניתחו את הפוליגון של עוטף תבור, כאשר גודל השטח הינו כ- 143,000 דונם, הכולל שטחים חקלאים, שטח בנוי, יערות ועוד. לאחר "סינון" השטחים הרלבנטיים, עלה כי נותר לנהל כ-24,066 דונם. מכאן השטח חולק לשלוש רמות שונות של אינטנסיביות. למשל, מספר מבקרים הוערך בכ-50,000 מבקרים בשנה ומכאן השטח חולק לארבע תאים, טיילות, שטחים לא נגישים ועוד. הנתונים הוזנו למודל הכלכלי והתקבל כי עלות התפעול השנתית עומדת על כ-800 אלף שקל או 34 שקל לדונם. על נתון זה ניתן להוסיף אופציות שונות, כגון צפי לגידול של 10% במספר המבקרים בעקבות פיתוח אתרים.

 

עובד יבין, מנכ"ל רשות הניקוז ויוזם המודל, סיכם ואמר כי: "הצורך של האזוריות והמקומיות הוא הערך הזה בדיוק שאנחנו מביאים למרחב, אם אנחנו רוצים לנהל מרחב אז צריך ליצר מנגנוני אחזקה וזה הרכיב המשלים לתהליך. ככול שמרכיב השטח האינטנסיבי גבוה יותר או שבשטח מבקרים יותר אנשים, סה"כ הוצאת התפעול גדלות בהתאמה".

 

להרצאתו המלאה של עובד יבין על ניהול אגני והמודל הכלכלי  >>

https://bit.ly/3CgxUdH

 

למצגת ניהול אגני ומודל כלכלי >>