ניהול אגני של ממשקי שימור קרקע וניקוז

רמת סיריןהרצאה מאת: עובד יבין, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי*

בישראל פועלות 11 רשויות ניקוז הפרוסות בכל הארץ ומחלקות אותה גיאוגרפית- טופוגרפית, לפי אגני היקוות. רשויות הניקוז נבדלות מאוד אחת מהשנייה באתגרים איתם כל רשות מתמודדת- כמות השטחים הפתוחים, חקלאות, טבע, פיתוח, ובהקשר ישיר- חלוקה גיאוגרפית של כיוון הניקוז והזרימה ברשויות המערביות, המתנקזות לים והמזרחיות, אשר מתנקזות לירדן או לערבה. רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אחראית על המרחב הזורם מזרחה, לירדן הדרומי במקטע שהינו גבול בינלאומי ואמונה, בין היתר, על פעולות שימור קרקע וניהול נגר עילי, השהיית נגר ומניעת סחף, תחזוקת ערוצי ניקוז ונחלים, על מנת שיוכלו לתפקד כמערכת שמפנה את מי הנגר, מפתחת את "תעלות הניקוז" לנחלים משוקמים ומחברת אליהם את קהילות המרחב.

המתודולוגיה שמובילה רשות הניקוז היא חלק משיטת ניהול חדשנית לניהול אגני משותף ומשתף, קרי – מטרתנו היא לתכנן, לבצע ולדבר עם אנשים באותה עוצמה.. כאן גם נמצא המפתח ל"קומה הבאה" של עולם הניהול האגני – היכולת להתבונן על מרחב ולייצר איזון בין טבע, פיתוח, קיימות, חקלאות, קהילה ועוד. ריבוי תועלות כאמור, יאפשר לגייס יותר שחקנים לשיתוף פעולה ולייצר הזדמנויות. יש לציין כי במונחים מקצועיים, תמ"א 1 בפרק הנחלים הניחה את תשתית התכנון לניהול ופיתוח נחלים, היא עולם התכנון הנחלי שאנחנו חיים בו והעולם הזה מדבר על הבטחת קיומם ותפקודם של הנחלים, שמירה עליהם ויצירת רציפות לאורך הנחל.
הנחל – הוא ראי האגן כולו כגוף מים המנקז את השטחים הפתוחים – השדות, הטבע והסביבה ומכאן האתגר הגדול: איך אנחנו כרשות ניקוז ונחלים, מקדמים ראיה ושיח סביבתי הרואה בחקלאות שותפה, ושיח חקלאי הרואה בסביבה הזדמנות? ואיך השיח הזה שלנו, כגוף אזורי עם השותפים במרחב, מקדם הזדמנויות ומחזק שיתופי פעולה במרחב?
סירין
שימור קרקע באזור רמת סירין כמקרה בוחן
פרויקט שימור קרקע באזור רמת סירין הוא דוגמא ליישם גישת הניהול האגני המשתף. מדובר באזור חקלאי גדול של קיבוצי עמק הירדן, אזור שעובר תהליך שינוי ייעודי חקלאות משדות למטעים וגם משמש כאזור טיילות ופנאי, גובל בשמורת טבע, ועוד
איך עושים את זה? על ידי איגום משאבים ושותפים הצלחנו ליצור שולחן חשיבה אחד למטרת ייעול תהליכים. התחלנו לבחון את נקודות המבט של כל השחקנים במרחב, עמדנו על אתגרי הניקוז המשתנים במעבר משדות למטעים, שימור קרקע ועיבודה, ניידות וטיילות. בין הסוגיות שעלו בשולחן, דנו במצבים שבהם מטייל פוגש מטעים, השארת הקרקע העידית במעלה, הרווית המעיינות והגנה על שמורות טבע פעילות ייחודיות במגוון החי והצומח שבהן. התמודדנו יחד עם הסוגיות: כיצד יכולה לתרום שותפות עם רט"ג (רשות הטבע והגנים), כהזדמנות לחיזוק מסדרונות אקולוגיים, איך מייצרים גישה משותפת לניהול הפרויקט, ואיך מונעים סחף ונזקים ולא פוגעים במעיינות?
ביחד עם חמישה קיבוצים, הועדה החקלאית עמק הירדן, אגודת המים עמק הירדן, המועצה האזורית עמק הירדן, , משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים – גיבשנו תוכנית המתייחסת ועונה על מגוון הצרכים ומאפשרת ריבוי תועלות לבעלי העניין, יצאנו לביצוע של דרכי מים ומתקני שימור קרקע מותאמים אשר מונעים הצפות ומנקזים את הנגר לנחל תבור ואנו ממשיכים לבחון את העבודה דרך מנגנוני בקרה משותפים.

שיתופי הפעולה איפשרו שילוב בין הגנה על השטחים החקלאים מפני פגעי נגר עילי, בין היתר, באמצעות שיח להסטת הנגר ותעלה להפניה עד לערוץ קיים. בנוסף, הערוץ המרכזי הוסדר על מנת לאפשר את קליטת הנגר וכן בוצעו מעבירים איריים ועבודות להעתקת קווי מים ותקשורת. דרכי המים נותנות פתרון ניקוזי לשטחים החקלאיים וגם למטיילים וכלל ההסדרה הניקוזית מפחיתה סחף וחירוץ בשדות, המים בנחל נקיים יותר לטובת הטבע והסביבה והקרקע העידית נשארת בשדה לטובת החקלאים.
הראיה המרחבית של השטחים הפתוחים כרשות ניקוז ונחלים, תוך תקשורת שוטפת עם הגופים האזוריים והמקומיים, מאפשרת לנו להתאים את סוגי המענה, לתווך, להפעיל ולחבר בין הצרכים שלהם אל משרדי הממשלה. זהו הניהול האגני המשתף וזו הקומה הבאה שאנחנו בונים יחד.

ההרצאה הועברה באמצעות הזום, במסגרת "סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה – ניהול אזורי כמנוף לקידום חקלאות סביבתית, ביוזמת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 10.2.2021